STRONA GŁÓWNA/REGULAMIN SERWISU

Regulamin dotyczący zasad korzystania z Serwisu Internetowego Lou Pre

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego prowadzonego przez Lou Pre (zdefiniowane poniżej), w tym zasady świadczenia przez Lou Pre usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu Internetowego. 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. W Regulaminie użyto następujących definicji:

(a) Serwis Internetowy – należący do Lou Pre serwis internetowy dostępny pod adresem www.loupre.com, do którego Partner otrzymuje pełny dostęp po pomyślnym zalogowaniu się do serwisu;

(b) Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Lou Pre z wykorzystaniem Serwisu Internetowego, przykładowo wymienione w ust. 4 poniżej;

(c) Lou Pre/Usługodawca – Lou Pre International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Składowa 2-6, 86-300 Grudziądz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 402518, NIP 876-245-70-21;

(d) Partner – osoba, która została zarejestrowana przez Lou Pre jako Partner;

(e) Partner Odbiorca – Partner, którego uczestnictwo w Programie Partnerskim jest związane wyłącznie z korzystaniem z możliwości dokonywania zakupów Produktów od Lou Pre w Sklepie Internetowym;

(f) Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisu Internetowego, w tym korzysta z Usług;

(g) Sklep Internetowy – szczególny rodzaj serwisu elektronicznego, będącego częścią Serwisu Internetowego, za pomocą którego Partnerzy mogą m.in. przeglądać aktualną ofertę produktów Lou Pre i dokonywać zakupów tych produktów w ramach uczestnictwa Partnerów w Programie Partnerskim i na warunkach określonych w odrębnych dokumentach dotyczących Programu Partnerskiego, w tym w szczególności w Podręczniku Partnera i Planie Marketingowym;

(h) Akcja Promocyjna – akcja promocyjna o nazwie „Polecam Lou Pre” organizowana przez Lou Pre; szczegółowe zasady uczestnictwa w tej akcji zostały uregulowane w Regulaminie Akcji Promocyjnej; 

(i) Regulamin Akcji Promocyjnej – regulamin Akcji Promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Polecam Lou Pre“ i organizowanej przez Lou Pre określający m.in. zasady przystąpienia i uczestnictwa w Akcji Promocyjnej oraz zasady przyznawania nagród w Akcji Promocyjnej;

(j) Program Partnerski – specjalny program adresowany do Partnerów zorganizowany i opracowany przez Lou Pre w celu dystrybucji oferowanych przez Lou Pre produktów w ramach systemu sprzedaży bezpośredniej oraz w ramach systemu sprzedaży na odległość;

(k) Plan Marketingowy – opracowany przez Lou Pre zbiór zasad i warunków uzyskiwania przez Partnerów korzyści z uczestnictwa w Programie Partnerskim, w tym opisujący zasady przyznawania i wypłaty punktów rozliczeniowych uzyskiwanych w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim;

(l) Podręcznik Partnera – opracowany przez Lou Pre zbiór zasad współpracy pomiędzy Partnerem a Lou Pre, zawierający m.in. informacje dotyczące realizacji praw i obowiązków Partnera, zasady zamawiania i realizacji dostaw produktów oferowanych przez Lou Pre, a także zawierający zbiór zasad etycznych, do których przestrzegania zobowiązany jest każdy Partner;

(m) Centrum Kontaktu Lou Pre – specjalnie do tego celu utworzona jednostka organizacyjna Lou Pre, zapewniająca bieżącą obsługę i wsparcie Partnerów we wszelkich sprawach związanych z uczestnictwem w Programie Partnerskim.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik powinien zapoznać się z aktualną treścią Regulaminu dostępną w Serwisie Internetowym w zakładce „Regulaminy”. Korzystanie przez Partnerów z Usług jest nieodpłatne. Lou Pre oferuje Usługi w ramach uczestnictwa Partnerów w Programie Partnerskim.

4. Z wykorzystaniem Serwisu Internetowego Lou Pre (Usługodawca) świadczy m.in. następujące Usługi:

(a) dostęp do podstawowych informacji dotyczących Lou Pre i Programu Partnerskiego, w tym dotyczących zasad uczestnictwa w Programie Partnerskim i korzyści dla Partnerów związanych z uczestnictwem w Programie Partnerskim;

(b) dostęp do ogólnodostępnego katalogu produktów oferowanych przez Lou Pre;

(c) udzielanie szczegółowych informacji dotyczących Akcji Promocyjnej, w tym dostęp do Regulaminu Akcji Promocyjnej;

(d) udzielanie szczegółowych informacji dotyczących udziału w Programie Partnerskim, w szczególności dostęp do indywidualnego konta Partnera, a także dostęp do szczegółowych informacji dotyczących wszelkich programów motywacyjnych organizowanych przez Lou Pre w ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, w tym do regulaminów tych programów;

(e) Sklep Internetowy, w którym Partnerzy mogą dokonać zakupu produktów oferowanych przez Lou Pre w ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim;

(f) udostępnianie wszelkiego rodzaju materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Lou Pre a adresowanych do Partnerów;

(g) udostępnianie, po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu Internetowego, wszelkich aplikacji i funkcjonalności adresowanych do Partnerów i związanych z uczestnictwem w Programie Partnerskim.

5. Zasady udziału w Akcji Promocyjnej, a w szczególności zasady przystąpienia do Akcji Promocyjnej i udziału w niej oraz zasady przyznawania nagród w Akcji Promocyjnej określa Regulamin Akcji Promocyjnej, którego treść dostępna jest w Serwisie Internetowym w zakładce „Regulaminy” po uprzednim zalogowaniu się do Strefy Partnera.

6. Szczegółowe zasady dotyczące składania zamówień na produkty oferowane przez Lou Pre, w tym składania zamówień zbiorczych, a także zasady dotyczące realizacji zamówień i dostawy produktów przez Lou Pre określa Podręcznik Partnera, którego treść dostępna jest w Serwisie Internetowym w zakładce „Regulaminy” po uprzednim zalogowaniu się do Strefy Partnera.

 

§ 2. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu Internetowego oraz wymagania techniczne

 

1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu Internetowego tj. do Usług, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt a) i b) Regulaminu, posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie Internetowym.

2. Usługodawca dokona wyodrębnienia zasobów Serwisu Internetowego, do których pełny dostęp będą posiadać wyłącznie Partnerzy, którzy dokonają pomyślnej rejestracji w Serwisie Internetowym (tzw. Strefa Partnera).

3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań:

(a) zastosowanie przeglądarek: Internet Explorer 8.0 lub nowszych, FireFox 11.0 lub nowszych lub Chrome 10 lub nowszych;

(b) strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości 1280 x 1024;

(c) w pewnych przypadkach konieczność zastosowania oprogramowania Java Script.

 

§ 3. Logowanie Użytkowników w Serwisie Internetowym

 

1. Usługodawca zastrzega, że dostęp do Usług określonych w § 1 ust. 4 Regulaminu, z wyjątkiem § 1 ust. 4 pkt a) i b) Regulaminu, możliwy jest po zalogowaniu się przez Partnera w Serwisie Internetowym do Strefy Partnera. Logowania w Serwisie Internetowym do Strefy Partnera może dokonać wyłącznie Partner.

2. W celu uzyskania statusu Partnera konieczne jest zarejestrowanie się w Programie Partnerskim. Rejestracja w Programie Partnerskim dokonywana jest: (1) za pośrednictwem Serwisu Internetowego poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie Internetowym w zakładce „Rejestracja” lub (2) telefonicznie za pośrednictwem Centrum Kontaktu Lou Pre. Rejestracja może dzielić się na kilka etapów. Warunkiem ukończenia procesu rejestracji i uzyskania statusu Partnera jest przejście wszystkich etapów rejestracji.

3. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji Partner uzyskuje swój indywidualny numer identyfikacyjny oraz indywidualne konto dostępne w Serwisie Internetowym.

4. W celu zalogowania się w Serwisie Internetowym konieczne jest podanie przez Partnera jego indywidualnego numeru identyfikacyjnego lub adresu e-mail podanego podczas procesu rejestracji oraz hasła.

5. Usługodawca zastrzega również, że w przypadku niektórych Usług, w tym m.in. Usług określonych w § 1 ust. 4 pkt c) i f) Regulaminu, dostęp do tych Usług może być ograniczony jedynie do określonej grupy Partnerów. Przykładowo, w przypadku Usług dotyczących Akcji Promocyjnej dostęp do tych Usług mogą uzyskać wyłącznie Partnerzy, którzy zarejestrowali się jako uczestnicy Akcji Promocyjnej, jak też w przypadku niektórych szkoleń dostęp do tych szkoleń mogą uzyskać wyłącznie Partnerzy, którzy osiągnęli określony stopień kwalifikacji.

6. Użytkownik zobowiązany jest do:

(a) podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich; podanie danych powinno nastąpić w trakcie procesu rejestracji w Programie Partnerskim oraz w trakcie procesu rejestracji udziału w Akcji Promocyjnej;

(b) aktualizacji danych podanych w trakcie wskazanych powyżej procesów rejestracyjnych; aktualizacja danych następuje w drodze wypełnienia formularza aktualizacji danych dostępnego on-line w Serwisie Internetowym po zalogowaniu do Strefy Partnera w zakładce „Mój profil” lub przez wypełnienie i przesłanie do Lou Pre tego samego formularza dostępnego w wersji papierowej jako załącznik do Podręcznika Partnera oraz w wersji do druku w Serwisie Internetowym w zakładce "Wsparcie - Dokumenty do pobrania";

(c) zachowania w tajemnicy hasła umożliwiającego zalogowanie się w Serwisie Internetowym i nieudostępniania go innym osobom.

 

§ 4. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz celami utworzenia Serwisu Internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy. 

2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

(a) niedostarczania (niezamieszczania) treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa wyłączne jakichkolwiek osób, zwłaszcza praw autorskich, a także dóbr osobistych, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;

(b) korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń;

(c) niepodejmowania działań takich jak: (i) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); (ii) kilkukrotne rejestrowanie się w Serwisie Internetowym w tym samym czasie; (iii) korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; (iv) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub loginów innych Użytkowników; (v) podszywanie się pod innego Użytkownika; (vi) kopiowanie bazy danych Użytkowników;

(d) korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;

(e) korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

3. W przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się niedozwolonych działań, zwłaszcza opisanych w ust. 2 powyżej, Usługodawca może zablokować jego konto oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia przez Użytkownika poniesionej w związku z tym szkody oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić  Usługodawcę o każdym wiadomym mu przypadku nieuprawnionego korzystania z jego konta lub konta innego Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu Internetowego określonych w Regulaminie.

 

§ 5. Obowiązki Usługodawcy

 

1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu Internetowego. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu Internetowego, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji określonych Usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego, jak również zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępności Serwisu Internetowego, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego.

3. Z faktu, że Serwis Internetowy może być połączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

 

§ 6. Zakończenie korzystania z Serwisu Internetowego

 

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności wówczas, gdy nie akceptuje treści Regulaminu Serwisu Internetowego.

2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego poprzez zablokowanie jego konta, jak również może ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

(a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

(b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

(c) naruszy zasady określone w § 4 ust. 2 Regulaminu;

(d) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu Internetowego lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

3. W sytuacji pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Usług oferowanych w Serwisie Internetowym do odblokowania konta Użytkownika niezbędna jest zgoda Usługodawcy.

 

 

§ 7. Procedura reklamacyjna

 

W celu złożenia reklamacji dotyczącej Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego należy postępować w następujący sposób: 

(a) w zakresie usług związanych z Akcją Promocyjną – zgodnie z § 6 Regulaminu Akcji Promocyjnej;

(b) w zakresie pozostałych Usług świadczonych w Serwisie Internetowym – zgłoszenia reklamacyjne mogą być przekazywane Lou Pre e-mailowo, telefonicznie lub listownie; zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji; reklamacje będą rozpatrywane przez Lou Pre w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Lou Pre; Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Lou Pre w przedmiocie reklamacji e-mailem, telefonicznie lub listownie w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowym (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

(a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001. Nr 4, poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

(b) Użytkownik jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

(c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentów.pl.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca zastrzega, że Serwis Internetowy oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności treść, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w Serwisie Internetowym treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video są chronione prawem autorskim lub innymi prawami przysługującymi Lou Pre. Ich wykorzystanie w całości lub w części bez upoważnienia może stanowić naruszenie prawa.

2. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na jednej ze stron Serwisu Internetowego, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usługach oferowanych za jego pośrednictwem na stronach internetowych Serwisu Internetowego oraz poprzez kontakt z Centrum Kontaktu Lou Pre pod następującymi numerami telefonów: +48 801 568 773; +48 56 692 81 81 (opłata za połączenia telefoniczne zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora według aktualnego cennika).